آثار میرزا احمد نیریزی، زین‌العابدین اصفهانی و دیگران [مرقع]: ‎۹ [نه] سطر خط نسخ ممتاز صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۱/۰۱۶
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۱۲۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : حاشیه سبز طرح‌دار
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، سوخت، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان