خوشنویسی [مرقع]: ‎۲ دو قطعه که با همدیگر در میان تذهیب چسبانیده شده است صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۰۲
پدید آورندگان : میرعماد (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۰۰۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان