خوشنویسی [مرقع]: ‎۱۲ [دوازده] سطر نستعلیق و ‎۹ [نه] سطر چلیپا در گوشه آن نوشته شده شیخ الشیوخ محمد دهدار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۱۵
پدید آورندگان : عبدالرحمن (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۰۳۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان