خوشنویسی [مرقع]: ‎۴ [چهار] سطر خط نستعلیق دودانگ زمینه زرافشان با همان تذهیب زیبای قطعه قبل. صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۱۸
پدید آورندگان : مولانا جدولی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان