خوشنویسی [مرقع]: ‎۸ [هشت] سطر خط یکی در میان نستعلیق نیم دانگ و شکسته صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۲۴
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق, دانگ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان