خوشنویسی [مرقع]: ‎۱ [یک] بیت در دو سطر و دو مصرع دیگر به خط درشت تر در زیر آن چسبانده‌اند ( مجموعا دو بیت) و تذهیب بالایی را که خط نستعلیق دو دانگ ممتازی است با پایین هماهنگ کشیده‌اند صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۲۵
پدید آورندگان : میرعماد (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : حاشیه کاغذ مشمعی طرحدار بنفش
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان