خوشنویسی [مرقع]: ‎۵ [پنج] سطر شکسته نستعلیق نیم دو دانگ دوره قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۵/۰۰۷
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : حاشیه آبی کمرنگ
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان