مرقع عظیم و نفیس خوشنویسی [مرقع] : ‎۷ [هفت] سطر خط نستعلیق ممتاز صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۷/۰۴۰
پدید آورندگان : علیرضا عباسی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : آبی فیروزه‌ای
جنس : روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، جلد لاکی با تصویر شکارگاه،
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان