الفوائدالضیائیة شرح کافیه صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق سده یازدهم جدولبندی شده به زر و رنگارنگ همه صفحات زرپاشی شده است با برگ های سفید میان هر دو برگ در برخی از آنها نویسنده نسخه حواشی نوشته است دارای ۴۸۷ برگ و در هر صفحه ۱۵ سطر کتابت شده است با دو سرلوح و چهار پیشانی مهب زیبا کاغذ ترمه و جلد رویه تیماج قهوه ای مغزی دار این رساله را جامی برای فرزند خود ضیاء الدین یوسف به نوشته تحریر درآورده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : عثمان بن عمر ابن الحاجب (مؤلف اولیه) عبدالرحمن بن احمد جامی (شارح و مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیرالکافیه عثمان‌بن عمر ابن‌الحاجب/ صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، زرافشان،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان