سنور نامچه مصطفی پاشا و وزیر دولت عثمانی بوکالت سلطان مراد پادشاه روم که بشاه صفی نوشته است قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق بی تاریخ از سده ۱۳ دارای ۶۷ برگ ۱۴ سطری کاغذ ضخیم آبی جلد مخمل سبز ضربی سنورنامچه مصطفی چاشا وزیردولت عثمانی به وکالت سلطان مراد پادشاه روم که به شاه صفی نوشته است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۹۲/۰۱۶
پدید آورندگان : مصطفی پاشا (مؤلف)
موضوع اثر : روابط خارجی ( ایران - ترکیه عثمانی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آبی ضخیم، پارجه مخمل،
تکنیک : دست نویس، ضربی، فرنگی ماشینی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان