منشور دیگر از شاه به قیصر درباره تهنیت جلوس سلطنت، مصحوب همان ذوالفقار خان مورخ ‎۱۰۰۴، صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق صادقای تبریزی در ۱۰۰۶ عنوان و نشان شنگرف برگها در آغاز و انجام وصالی شده دارای ۲۱۲ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج تریاکی مغزی دار منشوری به قیصر درباره جلوس سلطنت مصحوب ذوالفقار خان مورخ۱۰۰۴
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۳/۰۱۱
پدید آورندگان : صادقای تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : مکاتبات (نامه‌های سیاسی)
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج تریاکی،
تکنیک : دست نویس، وصالی ، مغزی دار، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان