خط و نقاشی [مرقع]: ‎۲۱ [بیست و یک] سطر خط نسخ ممتاز بر روی پارچه که ‎۴ سطر آخر آن رقاع است افشاریه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع خط نسخ چلیپا به قلم احمد نیریزی به تاریخ ۱۱۵۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۰۳
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشونویس)
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی دعاها
تاریخ خلق : ۱۱۵۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : قرمز
جنس : مقوا، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، مجدول، ابر و باد ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان