خوشنویسی [مرقع]: یک قطعه ‎۹ [نه] سطر ابیات به خط شکسته ممتاز فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

۹ سطر به خط شکسته غبار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۳
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته نستعلیق