شرح الکافی صفویه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ نخودی آهارمهره جلد میشن قهوه ای مجدول این نسخه شرح کافی محمدصالح بن احمد مازندرانی است که مولف آن را در قرن ۱۱ق تالیف کرده است. این نسخه قبل از مرگ مولف کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصالح‌بن احمد مازندرانی (شارح) احمدبن کمال‌بن احمد (کاتب) یعقوب‌بن محمد کلینی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه -- قرن‎۴ق- کلینی، یعقوب‌بن محمد، - ‎۳۲۹ق. الکافی-- نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۳ ذیحجه ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، چرم میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان