نقشه GIS ایران در دوره جانشینان تیمور، قره قویونلو و آق قویونلو

نظر شما:

نقشه قلمرو ایران در زمان حکومت جانشینان تیمور، قره قویونلو و آق قویونلو ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ ش به زبان فارسی دارای کاغذ به رنگ کرم و استفاده از رنگ های آبی و قرمز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۲۱
پدید آورندگان : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک