نامه پهلوی

نظر شما:

مکاتبات مربوط به خرید اتومبیل٬ مزدا و جیپ لندرور جهت کتابخانه و موزه ملی ملک از تاریخ ۱۳۶۰ش تا ۱۳۶۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۲۷۶
موضوع اثر : مکاتبات مربوط به خرید اتومبیل٬ مزدا و جیپ لندرور جهت کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ خلق : از ۱۳۶۰ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۶۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان