تندیس

نظر شما:

تندیس تزیینی از جنس عاج به شکل پیکره یک مرد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۵.۰۰۰۰۲
موضوع اثر : پیکره
برچسب‌ها :