مبایعه نامه بین رباب خانم و فاطمه سلطان پهلوی

نظر شما:

مبایعه نامه بین خانم رباب دختر آقا شیخ ابوالقاسم و فاطمه سلطان دختر کربلائی محمود عالیفروش پیرامون واگذاری ملک واقعه در منصور آباد شیراز به تاریخ ۱۳۴۶ق و مصالحه نامه بین فاطمه سلطان و محمد رضا مویدی به وکالت از رباب خانم در خصوص واگذاری گندم به تاریخ ۱۳۴۸ ق دارای خط شکسته تحریری و فاقد آرایه های هنری
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۳۴۶
موضوع اثر : واگذاری ملک واقعه در منصور آباد شیراز
تاریخ خلق : از ۹ شوال ۱۳۴۶ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۵۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان