مصالحه‌نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین علی فرزند عباس‌علی با شاهزاده قاسم فرزند محمدجعفر در خصوص اجاره منافع چهار ساله کاروانسرا مویدالدوله به تاریخ ۱۳۱۸ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۸ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۸۱
موضوع اثر : مصالحه‌نامه بین علی فرزند عباس‌علی با شاهزاده قاسم فرزند محمدجعفر
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان