سواد مصالحه‌نامه اجاره مزرعه سیاهگل و خلیلان بین عبدالعزیز جهانسوز و علی یدتقی در۱۳۱۲ش. پهلوی

نظر شما:

رونوشت مصالحه‌نامه بین عبدالعزیز جهانسوز با علی یدتقی در خصوص اجاره محصول مزرعه میانه سیاهگل و خلیلان میرزا شریفی از بلوک ماهیدشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۲ش و خط شکسته
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۸۴
موضوع اثر : رونوشت مصالحه‌ اجاره مزرعه سیاهگل
تاریخ خلق : تیر ۱۳۱۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان