مصالحه‌نامه بین فرزندان احمدخان سالاروند با عبدالعزیز جهانسوز در خصوص فروش مزرعه سیاهکل در ۱۳۲۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین سلیمان، عظم و عزیزخان فرزندان احمدخان سالاروند با عبدالعزیز جهانسوز بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه سیاه‌کل در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۲۹ق. خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۸ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۰۵
موضوع اثر : فروش مزرعه سیاهکل
تاریخ خلق : ۲۲ شوال ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان