مصالحه‌نامه بین علی لایقی با عبدالعزیز جهانسوز در خصوص اجاره مزرعه میانه سیاهکل و خلیلان در ۱۳۱۴ش. پهلوی

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین مشهدی علی لایقی با عبدالعزیز میرزا جهانسوز در خصوص اجاره مزرعه میانه سیاه‌کل و خلیلان ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۵۴ق.= ۱۳۱۴ش. خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۶ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۰۶
موضوع اثر : اجاره مزرعه میانه سیاهکل و خلیلان
تاریخ خلق : ۸ صفر ۱۳۵۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان