مصالحه‌نامه مزرعه خلیلان بین کمرخان با شاهزاده عبدالله میرزا در ۱۳۰۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین کدخدا کمرخان فرزند ساروخان از طایفه زنگنه با شاهزاده عبدالله میرزا درخصوص فروش مزرعه خلیلان فیروزآباد در ذی حجه ۱۳۰۳. مصالحه‌نامه بین کمرخان فرزند ساروخان با شاهزاده عبدالله میرزا در خصوص فروش مزرعه خلیلان از مزارع فیروزآباد به تاریخ ۱۳۰۳ق و مبایعه‌نامه ملک مذکور با بهاء‌السلطان در حاشیه سند به تاریخ ۱۳۴۸ق دارای کاغذ نخودی رنگ و ۷مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۰۷
موضوع اثر : فروش مزرعه خلیلان فیروزآباد
تاریخ خلق : از ۲۳ ذیحجه ۱۳۰۳ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۴۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان