رونوشت مصالحه‌نامه مزرعه میانه و خلیلان بین عبدالعزیز جهانسوز با علی لایقی در ۱۳۱۷ش. پهلوی

نظر شما:

سواد مصالحه‌نامه بین عبدالعزیز میرزا جهانسوز با علی لایقی در خصوص منافع مزرعه میانه سیاه‌کل و مزرعه خلیلان در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۷ش. و خط شکسته
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۱۱
موضوع اثر : مزرعه میانه سیاه‌کل و مزرعه خلیلان در ماهی‌دشت کرمانشاه
تاریخ خلق : ۲۰ شهریور ۱۳۱۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان