اجاره نامه قراء میانه، خلیلان، روئین تن بین بهرام میرزا و علی سارابی در ۱۳۲۳ش. پهلوی

نظر شما:

اجاره‌نامه بین بهرام ، ملوک، ملیح الملوک، شرافت الملوک و رفعت الملوک جهانسوز فرزندان عبدالعزیز میرزا جهانسوز؛ عصمت الملوک جهانسوز فرزند ملک قاسم به قیومیت فرزندان صغار عبدالعزیز میرزا و علی سارابی درخصوص اجاره منافع و حقوق مالکی روستاهای میانه و خلیلان و مزرعه روئین تن کرمانشاه به تاریخ ۱۳۲۳ش.
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۹
پدید آورندگان : وزارت دادگستری؛ ثبت کل اسناد و املاک (پدیدآور)
موضوع اثر : اجاره نامه منافع ملک
تاریخ خلق : ۷ اردیبهشت ۱۳۲۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر) عرض (۳۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان