عقدنامه عبدالعزیز میرزا جهانسوز فرزند محمد میرزا با خجسته خانم فرزند اکبر میرزا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین عبدالعزیز میرزا جهانسوز فرزند محمد میرزا با خجسته خانم فرزند اکبر میرزا به انضمام صورت جهیزیه و مصالحه‌نامه مهریه و نفقه در ظهر سند
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۴۰
موضوع اثر : عقدنامه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۵۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۴۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان