صداق نامه عبدالعزیز جهانسوز با عصمت ملک

نظر شما:

صداق نامه عبدالعزیز جهانسوز با عصمت ملک به تاریخ نامعلوم دارای کاغذ کرم رنگ و شش مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۲۵
موضوع اثر : صداق نامه عبدالعزیز جهانسوز با عصمت ملک
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : صداق نامه