سواد وقفنامه مزارعی در بلوک خفرک فارس توسط محمدصادق ملکزاده اصفهانی ۱۳۰۵ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

وقف نامه محمد صادق فرزند محمد شفیع اصفهانی الاصل شیرازی الوطن در خصوص وقف مزارع عباس آباد، اکبرآباد و ناصر آباد واقع در فارس به تاریخ ۱۳۰۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۱
موضوع اثر : وقف مزارع
تاریخ خلق : ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۱ متر و ۴۲ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان