مصالحه ثلث مداخل چند روستا در بلوک خفرک فارس میان میرزا محمدصادق با محمدصادق کشمیری ۱۳۳۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین میرزا محمدصادق فرزند میرزا عبدالکریم با میرزا محمدصادق تاجر فرزند محمد مهدی تاجر کشمیری در خصوص واگذاری ثلث مداخل روستاهای اکبرآباد، قصرطاووس و عباس آباد واقع در بلوک حفرک فارس به تاریخ ۱۳۳۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۲
موضوع اثر : مصالحه نامه مداخل روستا
تاریخ خلق : ۲۵ ذیحجه ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان