استشهاد مزارع پشت جوی، ماوریان، کردویه، کوشک قاسم، رمان و سایر مزارع واقع در بلوک خواجه فارس بی تاریخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

استشهاد پیرامون حدود مزارع پشت جوی، ماوریان، کردویه، کوشک قاسم، رمان و سایر مزارع واقع در بلوک خواجه فارسبی تاریخ
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۳
موضوع اثر : استشهاد نامه
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان