مصالحه نامه و مبایعه نامه بین عباس خان فرزند محمدرضا کربالی، میرزا علی فرزند میرزا شیرعلی و عده ای دیگر پیرامون فروش مزارع سیف آباد و مهربان بین سال های ۱۲۶۶ تا ۱۲۷۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه و مبایعه نامه بین عباس خان فرزند محمدرضا کربالی، میرزا علی فرزند میرزا شیرعلی و عده ای دیگر پیرامون فروش مزارع سیف آباد و مهربان بین سال های ۱۲۶۶ تا ۱۲۷۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۶
موضوع اثر : مصالحه نامه و مبایعه نامه مزارع
تاریخ خلق : از ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲ متر و ۵۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳۰ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان