مصالحه چند مزرعه در بلوک خفرک فارس میان ملکزاده و عباس تاجر ۱۳۴۶ق. پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه بین میرزا محمدصادق ملک زاده با میرزا عباس علی تاجر پیرامون واگذاری مزارع قصرعاصم، پشت جوی، جارریکو و سایر مزارع واقع در بلوک خواجه فارس به تاریخ ۱۳۴۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۸۷
موضوع اثر : مصالحه نامه مزرعه
تاریخ خلق : ۹ رجب ۱۳۴۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱ متر و ۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : وقف, مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان