مصالحه مزارعی در بلوک خواجه فارس میان شیخ عبدالحسین و مشهدی باقر ۱۳۳۶ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین شیخ عبدالحسین ملک التجار با محمدعلی خان فرزند مشهدی محمدباقر شیرازی پیرامون محصول مزارع واقع در بلوک خواجه فارس به تاریخ ۱۳۳۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۹۸
موضوع اثر : مصالحه نامه محصول
تاریخ خلق : ۱۴ ذیحجه ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۶۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳ متر و ۲۰ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان