مصالحه نامه مزارعات موقوفه قصرعاصم واقع در بلوک خواجه فارس بین محمدصادق با آقا محمدعلی خان ضعیم الملک ۱۳۴۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمدصادق با آقا محمدعلی خان ضعیم الملک پیرامو مزارعات موقوفه قصرعاصم واقع در بلوک خواجه فارس به تاریخ ۱۳۴۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۰۲
موضوع اثر : مصالحه نامه مزرعه
تاریخ خلق : ۱ جمادی‌الثانی ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۶۶ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان