سواد حکم صدراعظم در مورد مالیات قلعه دزدآب و نامه درخصوص احکام املاک ملک التجار در ۱۳۱۳ق.ر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد حکم صدراعظم در مورد مالیات قلعه دزدآب و نامه به وزیر دفتر درخصوص دستور حاشیه فرمان توسط مستوفی خراسان درباب احکام املاک سنگ بست و جیم آباد حاجی ملک التجار در ذی حجه ۱۳۱۳.
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۵۶۹۶
موضوع اثر : توشیح فرمان املاک سنگ بست و جیم آباد
تاریخ خلق : رمضان ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان