قبض رسید پرداخت وجه به رعایا مشهدی احمد از بابت وجه برنج ۱۳۱۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید پرداخت وجه به رعایا مشهدی احمد از بابت وجه برنج و صورت جمع وخرج مباشرین به تاریخ ۱۳۱۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۳۸
موضوع اثر : قبض رسید پرداخت وجه
تاریخ خلق : رجب ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : واترمارک, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان