مبایعه واگذاری یک قطعه گندم زار در قریه هرزویل به تاریخ ۱۲۸۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین سیدمعصوم، سیدعلی و سیداحمد از طایفه بابایی با حاج باقر قزوینی الاصل در خصوص واگذاری یک قطعه گندم زار در قریه هرزویل به تاریخ ۱۲۸۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۳۹
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۸ شوال ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان