مبایعه نامه واگذرای یک قطعه گندم‌زار ملقب به امیر به تاریخ ۱۲۸۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین نساخانم فرزند حاجی هرزویل با محمدباقر قزوینی پیرامون واگذرای یک قطعه گندم‌زار ملقب به امیر به تاریخ ۱۲۸۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۷۵
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۲ شوال ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان