مبایعه واگذاری یک قطعه زمین با اشجار زیتون در هرزویل به تاریخ ۱۲۸۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین نصرالله با حاجی باقر قزوینی پیرامون واگذاری یک قطعه زمین در هرزویل با اشجار زیتون به تاریخ ۱۲۸۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۵
پدید آورندگان : نصراله (نویسنده)
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۱ شوال ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان