التزام نامه کریم و میرزاشفیع در تعهد عدم انجام عمل منافی میل نایب الحکومه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اقرارنامه کریم و کربلایی میرزاشفیع در مورد تعهد پیرامون عدم انجام اعمال منافی میل نایب الحکومه و ایجاد خلل در جمع آوری مالیات فاقد تاریخ
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۵۷
موضوع اثر : التزام نامه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان