مصالحه یک من بذرافشان از زمین قبرستان واقع در هشت باغ قلعه موروثی به تاریخ ۱۲۸۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین موسی فرزند میرزاجانی با میرزامحمدعلی فرزند میرزاهاشم پیرامون واگذاری یک من بذرافشان از زمین قبرستان واقع در هشت باغ قلعه موروثی به تاریخ ۱۲۸۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۶۹
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سبز روشن
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان