مصالحه تنخواه ملک شرف آباد میان اعضای یک خانواده ۱۲۸۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسن از جانب مادر و خواهر خود با میرزامحمدعلی پیرامون عدم ادعا در مورد تنخواه ملک شرف آباد به تاریخ ۱۲۸۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۰
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : شوال ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان