مصالحه پول و خانه میان مشهدی ابراهیم طوبی خانم ۱۳۵۰ق پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه بین مشهدی ابراهیم فرزند کربلایی حسین با همسر خود طوبی خانم دختر آقامیرزاحسن نواب پیرامون یک صد تومان مورد معامله با ام لیلی خانم و یک دانگ از یک خانه در تهران به تاریخ ۱۳۵۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۱
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۵ ذیحجه ۱۳۵۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان