مبایعه نامه زمین فرزند میرزا ابراهیم با فرزندان میرزامحمدعلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه پیرامون واگذاری زمین فرزند صغیر میرزاابراهیم با فرزندان صغیر میرزامحمدعلی به مبلغ نه تومان فاقد تاریخ کاغذ کرم رنگ/یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۲
موضوع اثر : مبایعه نامه پیرامون واگذاری زمین فرزند صغیر میرزاابراهیم با فرزندان صغیر میرزامحمدعلی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان