اقرارنامه رجوع مجدد محمدابراهیم با همسر سابقش طوبی خانم درباره مبلغ سی تومان مهریه و لباس زنانه ۱۳۵۰ق پهلوی

نظر شما:

اقرارنامه رجوع مجدد محمدابراهیم فرزند مشهدی حسین ساکن تهران با طوبی خانم زوجه مطلقه وی و اقرار به مبلغ سی تومان مهریه نامبرده و اعتراف تعلق لباس زنانه نزد زوجه و اینکه این سند به منزله عقدنامه است به تاریخ ۵ شوال ۱۳۵۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۳
موضوع اثر : اقرارنامه
تاریخ خلق : ۵ شوال ۱۳۵۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان