مبایعه ملکی در شاهواروق تفرش بین محمدصالح با میرزا محمدعلی در۱۲۷۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین محمدصالح فرزند حاج زین العابدین با میرزا محمدعلی فرزند میرزاهاشم پیرامون واگذاری ملک در شاهواروق تفرش به تاریخ ۱۲۷۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۴
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان