استشهادنامه و صورت حسابها، قبوض رسید و پرداخت وجه و سایر مطالبات از ۱۲۶۵ الی ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

استشهادنامه با مهر کریم در خصوص معامله بین میرزاحسن با ورثه میرزامحمد پیرامون ملک شرف آباد/پرداخت طلب مادر میرزاعنایت الله/صورت دریافت بدهی سلطان آباد/شهادت کریم پیرامون معامله بین میرزامحمدعلی و میرزاموسی در مورد زراعت املاک محمدعلی مذکور در خورقان/صورتحساب میرزا فضل الله خان با میرزامحمدخان از بابت کرایه دکان و طویله/صورت جمع و خرج عملکرد قریه امین آباد متعلق به سیدعلی خان از بابت مواجب باغبان و کدخدا/صورت جنس تحویلی و بذر/دفترچه حساب و کتاب و جمع و خرج مربوط به سال های ۱۳۱۷ق تا ۱۳۲۰ق/خط شکسته و سیاق کاغذ کرم و نخودی/۷ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۶
موضوع اثر : استشهادنامه با مهر کریم در خصوص معامله بین میرزاحسن با ورثه میرزامحمد
تاریخ خلق : از ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان