اجاره نامه اشجار و بذرافشان در قریه [دهکیادره] رحمت آباد بین کریم گلدیانی و محتشم الممالک ۱۳۱۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین کربلایی کریم گلدیانی فرزند کربلایی صفر با آقامیرزاخان محتشم الممالک امیرتومان پیرامون واگذاری اشجار و بذرافشان در قریه [دهکیادره] رحمت آباد رودبار به تاریخ ۱۳۱۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۷۷
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۱ محرم ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان