اجاره نامه بین میرزاعلی خان و اکبرخان در واگذاری عمل صید حلال رودخانه و یک عدد تور ماهیگیریان به تاریخ ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین میرزاعلی خان نایب الحکومه گسکر با اکبرخان سرتیپ بیگلربیگی گیلان پیرامون واگذاری عمل صید حلال رودخانه و یک عدد تور ماهیگیری به تاریخ ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۸۵
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : محرم ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان