نامه به کاظم ملک التجار در رابطه به قریه های خرجرد و لنگر و صورت قلعه های ابتیاعی عبدالحسین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای به محمدکاظم ملک التجار پیرامون دعوای ملکی با برهان الملک راجع به قریه های خرجرد و لنگر و پی گیری امور مربوطه و صورتحساب قلعه جات ابتیاعی حاجی عبدالحسین ار ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۴۹
موضوع اثر : گزارش قریه های خرجرد و لنگر
تاریخ خلق : ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان